همکاران مترجم

اگر زبان مبدأ و مقصد مورد نظر شما برای ترجمه غیر از آلمانی به فارسی یا بالعکس است، می توانید نمونه ای از همکاران مترجم زبان های دیگر را در این قسمت پیدا کنید.

انگلیسی
<>
آلمانی

Frau Nadine Schnelzer

Beglaubigte Übersetzungen, Fachübersetzung und Lektorat
Mehr Info

ایتالیایی/ چینی
<>
آلمانی

Ilka Waßmann

ermächtigte Übersetzerin für die Sprachen Chinesisch und Italienisch
Mehr Info

پشتو
<>
آلمانی

Herr Hewad Laraway

Intercultural Consulting
& Translations
Mehr Info

ترکی
<>
آلمانی

Frau Süheyla Kaplan

Allg. Beeidigte Dolmetscherin und
ermächtigte Übersetzerin für Türkisch
Mehr Info

انگلیسی
<>
آلمانی

Frau Nadine Schnelzer

Beglaubigte Übersetzungen, Fachübersetzung und Lektorat
Mehr Info

ایتالیایی/ چینی
<>
آلمانی

Ilka Waßmann

ermächtigte Übersetzerin für die Sprachen Chinesisch und Italienisch
Mehr Info

پشتو
<>
آلمانی

Herr Hewad Laraway

Intercultural Consulting
& Translations
Mehr Info

ترکی
<>
آلمانی

Frau Süheyla Kaplan

Allg. Beeidigte Dolmetscherin und
ermächtigte Übersetzerin für Türkisch
Mehr Info