دفتر ترجمه رسمی بهاور

آلمانی - فارسی

نفیسه بهاور

مترجم زبان های آلمانی و فارسی

مترجم رسمی و قسم خورده دادگستری آلمان و عضو انجمن فدرال مترجمین آلمان

شاخه  تخصصی فعالیت های من بیشتر در زمینه حقوق ، اقتصاد ، آموزش و فرهنگ است.

این خدمات  به ادارات ، شرکتها و مشتریان خصوصی ارائه می شود.